Föreningens ändamål

Föreningens ändamål: Att bereda sina medlemmar tillfälle till tankeutbyte genom anordnande av sammanträden, där alla frågor som rör samhället, och är av intresse för dess invånare, kunna behandlas samt på alla sätt försöka tillvarata fastighets- och tomträttsinnehavarnas intressen.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av var och en som är lagfaren ägare av fastighet inom Råstahems villaområde, Ulriksdal. Medlemskap erhålles av fastställd årsavgift. Medlem äger rätt att i sitt ställe genom fullmakt låta sig representeras i föreningen av myndig familjemedlem vilken i sådant fall övertager rösträtten. 

Årsavgiften

Årsavgiften bestämmes vid årsmötet och skall erläggas före utgången av maj månad varje år.

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ledamöter som väljs på föreningens årsmöte för en tid av 2 år, varav 3 respektive 2 ledamöter avgår växelvis. Vid årsmötet väljs också 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig två firmatecknare. Styrelsen åligger att utom skötsel av föreningens ekonomi, följa alla frågor som rör samhället, dess ordning och skötsel, ävensom behandla frågor som av enskild medlem framföres, samt att föra föreningens talan i både enskilt och allmänt intresse.

Revisorer

På ordinarie årsmöte väljs två revisorer jämte två suppleanter för ett år i sänder. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och avge berättelse därom.

Årsmöte

Å ordinarie årsmöte, som hålles senast i mars månad, skall följande ärende behandlas:

 • Fråga om kallelse till årsmöte blivit stadgeenligt utlyst
 • Val av ordförande för sammanträdet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 • Styrelsens berättelse för sistförflutna året
 • Frågor för ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämma arvoden för styrelsen
 • Bestämma arvoden för revisorerna
 • Val av styrelseledamöter jämte två suppleanter
 • Val av två revisorer jämte två suppleanter
 • Bestämmande av årsavgiften

Extra sammanträde

Extra sammanträde hålles då styrelsen eller revisorer så finner lämpligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar därom skriftligen hos föreningens styrelse anhåller med bestämt uppgivet mål.

Val

Val sker med slutna sedlar, för att så vitt icke enhälligt för varje gång annorlunda beslutats. Vid lika röstetal i öppen omröstning gäller den mening ordföranden biträder. Vid lika röstetal i val och vid sluten omröstning skiljes genom lottning.

Kallelse

Genom styrelsens försorg kallas till sammanträde vilket skall ske minst 14 dagar före den dag sammanträdet hålles. Övriga meddelanden bekantar styrelsen på för medlemmarna lämpligt sätt.

Rösträtt

I föreningens allmänna angelägenheter äger varje medlem en röst.

Motioner

Motioner tillkommer varje enskild medlem. Motioner som önskas behandlande vid föreningens ordinarie årsmöte skall vara skriftligen inkomna till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattande kalenderår, skall föras under styrelsens ansvar och så ordnas att det tydligt framgår föreningens ekonomiska ställning vid kalenderårets slut samt inkomster och utgifter av olika slag. Föreningens räkenskaper tillsammans med en av samtliga styrelseledamöter underskriven förvaltningsberättelse för sistförflutna år skall senast åtta dagar före årsmötet överlämnas till de vid ordinarie årsmötet utsedda revisorerna.

Styrelsesammanträde

Styrelsen som sammanträder på ordföranden kallelse är beslutmässig då minst tre ledamöter av styrelsen är närvarande och är eniga om de fattade besluten.

Styrelsen åligger

 • Att gemensamt övervaka och biträda föreningens intressen
 • Att sammankalla föreningen till sammanträden
 • Att vid sammanträden föra protokoll av förhandlingarna
 • Att förbereda de ärenden som vid sammanträdena skall behandlas
 • Att verkställa fattade beslut
 • Att på anslagstavlor eller annat lämpligt sätt som så erfordras i god tid tillkänna allt som bör komma till medlemmarnas kännedom

Revisorerna åligger

Att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till– eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan ske endast på föreningens ordinarie årsmöte och skall i kallelse till sammanträdet anges att stadgeändring kommer upp på dagordningen.